CART
Somebody joining you?

ULUSLARARASI OTOMAT?K KONTROL FEDERASYONU (IFAC) 18.TEKNOLOJ?, KÜLTÜR VE ULUSLARARASI ?ST?KRAR (TECIS 2018) KONFERANSI

Uluslararas? Otomatik Kontrol Federasyonu (IFAC) 18.Teknoloji, Kültür ve Uluslararas? ?stikrar (TECIS 2018) Konferans? Azerbeycan D??i?leri ve E?itim Bakanl?klar? ile Milli Bilimler Akademisi’nin deste?iyle 13-15 Eylül 2018 tarihlerinde Bakü’de gerçekle?tirilecektir. Söz konusu konferansa ili?kin ayr?nt?l? bilgi ve ba?vuru ko?ullar? www.tecis18.org ve www.tecis18.net internet sitelerinde yer almaktad?r

No Comments

Post A Comment