CART
Somebody joining you?

Lent.az

— Bak?da avtomatika sah?sind? beyn?lxalq konfrans keçiril?c?k
Bak?da 13-15 sentyabr tarixl?rind? avtomatika sah?sind? dünyan?n ?n nüfuzlu t??kilat? olan Ümumdünya Avtomatik ?dar?etm? Sisteml?ri t??kilat?n?n – IFAC-in (IFAC – International Federation of Automatic Control) d?st?yil? beyn?lxalq konfrans keçiril?c?k.
Lent.az-?n verdiyi m?lumata gör?, t?dbir Texnologiya, M?d?niyy?t v? Beyn?lxalq sabitlik üzr? 18-ci IFAC beyn?lxalq konfrans? – TECIS (Technology, Culture and International Stability – Texnologiya, M?d?niyy?t v? Beyn?lxalq sabitlik) adlan?r.
Konfransda IFAC-in prezidenti, Almaniya Elm Fondunun vitse-prezidenti Frank Allgover d? i?tirak ed?c?k.  2 sentyabr 1957-ci il tarixind? Parisd? t?sis edilmi?, 1978-ci ild?n Avstriyan?n Laksenburg ??h?rind? f?aliyy?tini davam etdir?n IFAC 49 ölk?d?n avtomatla?d?r?lm?? idar?etm? v? müh?ndislik t??kilat?n? birl??dirir. IFAC-in strukturundak? ilk komit?l?rind?n biri olan TECIS texniki komit?si Bak?dak? t?dbirind? eyni zamanda 35 illik yubileyini qeyd etm?y? haz?rla??r. TECIS 2018 Beyn?lxalq konfrans?n?n t??kilind? IFAC-in Az?rbaycandan t?r?fda?? qismind? “Az?rbaycan Robotika v? Avtomatla?d?rma C?miyy?ti” (Azerbaijan Robotics and Automation Society – ARAS) ?ctimai Birliyi ç?x?? edir. Bak?da t?sis edilmi?, q?sa müdd?td? ciddi t??kilatlanma prosesi keçmi? ARAS üç illik yoxlama v? namiz?dlik m?rh?l?sini ba?a çatd?raraq 7 iyun 2018-ci il tarixd? IFAC üzvlüyün? q?bul edilib. ARAS-?n üzvlüyü imkan ver?c?k ki, bu nüfuzlu federasiyan?n t?rkibind? az?rbaycanl? aliml?r d? beyn?lxalq konqresl?rd? i?tirak v? ç?x?? etm?k, s?s verm?k kimi hüquqlara sahib olsunlar.
Qeyd ed?k ki, IFAC-in Bak?da ilk v? son toplant?s? 1980-ci ilin 2-6 aprel tarixl?rind? ba? tutub. 38 ild?n sonra yenid?n keçiril?c?k bu nüfuzlu beyn?lxalq konfransa m?qal? q?bulu 6 iyun 2018-ci il tarixd? ba?a çat?b. 370-d?n çox h?mmü?llif t?r?find?n gönd?rilmi? 200 m?qal?nin ?ks?riyy?ti robotika, avtomatla?d?rma, humanoid robotlar, mexatronika v? s. kimi müasir dövr üçün ön?mli say?lan sah?l?ri ?hat? edir. H?mmü?llifl?r AB?, Avstrialiya, Avstriya, Almaniya, ?sveçr?, Rusiya, Türkiy?, Küveyt, Hindistan, Macar?srtan, ?taliya, Fransa, ?rlandiya, ?ngilt?r? v? s. kimi 30 f?rqli ölk?ni t?msil edir. Az?rbaycanl? aliml?r 50-y? yax?n m?qal? gönd?ribl?r. Yarad?lm?? ??rait? uy?un olaraq m?qal?l?ri beyn?lxalq r?yçi–aliml?r t?r?find?n anonim olaraq seçilmi? mü?llifl?r konfransda pulsuz i?tirak etm?k hüququ qazanacaqlar. Haz?rda m?qal?l?r r?y prosesind?dirl?r. Elmi konfransda plenar sessiyalarla yana?? alt? paralel sessiyada i? apar?lacaq. IFAC r?smil?ri – Larry Stapleton (?rlandiya), Peter Kopacek (Avstriya) Bak?ya s?f?r ed?r?k, konfrans?n t??kilat komit?si il? birg? iclas keçirib, t??kilati i?l?rl? ?yani ??kild? tan?? olublar. Qonaqlar eyni zamanda ADA Universitetind? seminar keçibl?r.
Bak?da keçiril?c?k konfrans?n t??kilatç?lar?ndan olan Vyana Texnologiya Universitetinin professoru Peter Kopacek robotika v? avtomatik idar?etm? sah?si üzr? müt?x?ssisdir. Dig?r t??kilatç?, ARAS s?dri Bahadur ?brahimov Vyana Texnologiya Universitetind? 2017-ci ild? robotika sah?si üzr? f?ls?f? doktoru elmi d?r?c?si al?b.
Konfrans?n t??kilatç?lar? – IFAC, Az?rbaycan Robotika v? Avtomatla?d?rma C?miyy?ti (ARAS) v? Vyana Texnologiya Universitetidir (IHRT). S?yah?t il? ba?l? d?st?k “PASHA Travel” ?irk?ti t?r?find?n h?yata keçirilir. T?dbirin sponsorlar? – IFAC-l? yana?? “Boulevard” hoteldir. Bundan ba?qa konfransa yerli s?viyy?d? Az?rbaycan Respublikas?n?n Xarici ??l?r v? T?hsil nazirlikl?ri, Az?rbaycan Milli Elml?r Akademiyas?, apar?c? ali m?kt?bl?r (ADA, Bak? Ali Neft M?kt?bi v? s.), beyn?lxalq s?viyy?d? is? Avstriya QHT-l?ri v? universitetl?ri (m?s, Webster universiteti) d?st?k verirl?r.
No Comments

Post A Comment