CART
Somebody joining you?

Bakida nüfuzlu Beynelxalq Konfrans keçirilecek

13-15 sentyabr 2018-ci ild? Bak? ??h?rind? avtomatika v? robotika sah?sind? dünyan?n ?n nüfuzlu t??kilat? – Ümumdünya Avtomatik ?dar?etm? T??kilat?n?n Texnologiya, M?d?niyy?t v? Beyn?lxalq Sabitlik üzr? 18-ci beyn?lxalq konfrans? (TEC?S 2018) keçiril?c?k.

Konfrans?n keçirilm?sind? m?qs?d texnologiya, m?d?niyy?t v? beyn?lxalq sabitlik üzr? son t?dqiqatlar?n n?tic?l?rini t?qdim etm?k, ideya-t?crüb? mübadil?si aparmaq üçün s?naye v? akademiya sah?sind? aliml?ri, müt?x?ssisl?ri bir araya g?tirm?kdir.

Bu konfrans 49 ölk?d?n avtomatla?d?r?lm?? idar?etm? v? müh?ndislik üzr? t??kilatlar? özünd? birl??dir?n ?FAC-?n Az?rbaycanda keçirdiyi ikinci t?dbirdir. H?l? 1980-ci il 2-6 aprel tarixl?rind? Az?rbaycan xalq?n?n ümummilli lideri Heyd?r ?liyevin t???bbüsü il? Bak???h?rind? ?FAC-?n toplant?s? keçirilmi?, bu toplant?da Bolqar?stan, Macar?stan, Almaniya Federativ Respublikas?, Almaniya Demokratik Respublikas?, Niderland, ?taliya, Kanada v? dig?r ölk?l?rin aliml?ri i?tirak edibl?r.

8-ci beyn?lxalq konfransda ?FAC-?n prezidenti, Almaniya Elm Fondunun vitse-prezidenti Frank Allgoverin d? i?tirak? n?z?rd? tutulur.

Konfransa m?qal?l?rin v? dig?r elmi materiallar?n q?bulunun son günü 6 iyun 2018-ci ildir. M?qal?l?r anonim r?y prosesind?n sonra seçil?c?k v? Konfransa m?ruz? edildikd?n sonra Sciencedirect bazas?nda yay?mlanacaq.

Konfrans v? m?qal?l?rin t?qdim edilm?si qaydalar? bar?d? geni? m?lumat? www.tecis18.org sayt?ndan ?ld? etm?k mümkündür.

Teql?r: #TECIS2018 

No Comments

Post A Comment